10 lipca 2024

10 LIPCA 2024 r., NUMER RAPORTU 30/2024 – Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

10 LIPCA 2024 r., NUMER RAPORTU 30/2024 – Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 – tekst jednolity)

Zarząd Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 9 lipca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Emitenta – DNLD HOLDINGS S.A.R.L. zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 – tekst jednolity), dotyczące zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej