Adam Ruciński

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Adam Ruciński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doradca inwestycyjny nr 122, biegły rewident nr 10428, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

Pełnił m.in. funkcje: członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczył Komitetowi Audytu, Zarządzającego funduszem akcji, zrównoważonym i obligacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Był również Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. oraz Prezesem Związku Maklerów i Doradców.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w BTFG Advisory sp. z o.o. oraz BTFG Audit sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Adama Rucińskiego, Pan Adam Ruciński spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych.

Działalność prowadzona przez Pana Adama Rucińskiego nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Adam Ruciński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Adam Ruciński – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Capitea S.A