Krzysztof Burnos

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Członek międzynarodowej organizacji audytorów śledczych (Association of Certified Fraud Examiner). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ. Posiada tytuł dyplomowanego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje głównego księgowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego, menadżera, audytora oraz niezależnych członków rad nadzorczych. Kierując finansami przedsiębiorstw odpowiedzialny był za korporacyjną sprawozdawczość finansową zgodną z MSSF, politykę rachunkowości, podatki, kontrolę wewnętrzną oraz planowanie finansowe. Jako audytor przeprowadzał badania sprawozdań finansowych spółek wielu branż, w tym finansowych i windykacyjnych. Jako niezależny członek rady nadzorczej przewodniczył komitetowi audytu giełdowej spółki z sektora finansowego Magellan S.A. monitorując sprawozdawczość, audyty i zarządzanie ryzykiem.

Ukończył szereg specjalistycznych kursów z zakresu MSR/MSSF, SOX, fraud audit, kontroli wewnętrznych, corporate governance, XBRL. Tłumaczył międzynarodowe standardy badania. Jest autorem podręczników dla biegłych rewidentów a także szeregu publikacji z zakresu audytu i rachunkowości. Prowadził szkolenia dla członków komitetów audytu z zakresu badań sprawozdań finansowych. W latach 2001-2019 członek międzynarodowych grup eksperckich działających przy międzynarodowej organizacji biegłych rewidentów Accountancy Europe zajmujących się problematyką jakości audytów. Panelista krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych audytowi oraz raportowaniu korporacyjnemu.

W latach 2015- 2019 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i kierował Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Od 2001 roku kieruje firmą audytorską Burnos Audit Sp. z o.o. Niezależny członek Rady Nadzorczej TYR TFI S.A.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Capitea S.A.