Walne Zgromadzenia

ZWZ 27.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
wraz ze sprawozdaniem biegłego z badania ww. sprawozdań.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
oraz
Znajdują się pod poniższym linkiem:
https://capitea.pl/raporty-okresowe/2023-raport-roczny-raport-jednostkowy/

close

ZWZ 27.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
wraz ze sprawozdaniem biegłego z badania ww. sprawozdań.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
oraz
Znajdują się pod poniższym linkiem:
https://capitea.pl/raporty-okresowe/2023-raport-roczny-raport-jednostkowy/

Wróć do listy raportów