01 grudnia 2016

1 GRUDNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 64/2016

Przydział obligacji

 

Zarząd GetBack S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że zgodnie z podjętymi uchwałami z dnia 30.11.2016 r. oraz 01.12.2016 r. w sprawie przydziału obligacji i dojściu emisji do skutku zostały przydzielone obligacje serii GP, AS06, AS12, AS24 oraz AS36 o łącznej wartości nominalnej równej 5.160.000 zł.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz oprocentowanymi. Obligacje serii AS06, AS12, AS24 oraz AS36 posiadają formę dokumentu, natomiast obligacje serii GP nie mają formy dokumentu.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej