21 lutego 2019

Raport Nr 85/2013

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2013 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2013 r.:
  • Nabycie przez spółkę dominującą portfela wierzytelności z branży finansowej (VII.2013)
  • Wykup przez spółkę dominującą i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS FIZ (VII, VIII. 2013)
  • Warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013)
  • Objęcie przez spółkę dominującą certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013)
  • Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ (VII.2013)
  • Wykup obligacji serii C (VIII.2013) i D (IX.2013) przez spółkę dominującą oraz serii E (IX.2013) przez spółkę zależną
  • Zamknięcie emisji obligacji serii J (VIII.2013) oraz N, P i R (IX.2013) w spółce dominującej oraz serii H i I (IX.2013) w spółce zależnej
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.03.2013  
01.04 – 30.06.2013  
01.07 – 31.09.2013
Przychody ogółem 13 982 019 zł 16 261 565 14 710 590 zł
Przychody ze sprzedaży 13 709 265 zł 15 835 349 14 447 620 zł
Zysk ze sprzedaży 2 481 496 zł 2 390 679 2 687 157 zł
Zysk netto 1 108 983 zł 1 191 179 1 232 823 zł
Rentowność sprzedaży 18,10% 15,10% 18,60%
ROE 18,87% 20,69% 16,38%
ROA 8,69% 8,69% 7,14%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,78% 57,43% 56,19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    126,19% 135,06% 128,40%
EBIT 2 485 476 zł 2 425 532 2 669 090 zł
EBITDA 2 630 768 zł 2 559 404 2 805 172 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Porównywalny do analogicznego okresu roku poprzedniego poziom przychodów wypracowanych przez Grupę Kapitałową w III kwartale br., jak i trzech kwartałach 2013 r. oraz efekty procesów optymalizacyjnych w obszarze kosztów i zatrudnienia, zapoczątkowanych w roku 2012, pozwoliły na wypracowanie wyższego zysku brutto i utrzymanie wyniku netto na stabilnym, wyrównanym poziomie. Niższe przychody ze sprzedaży w spółce dominującej zrekompensowane zostały na poziomie Grupy Kapitałowej wzrostem tej pozycji RZiS w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o., która z sukcesem realizowała strategię pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, co przełożyło się na dynamiczny wzrost liczby transakcji cesji niewymagalnych wierzytelności drobnych. Rosnąca w trzech kwartałach bieżącego roku aktywność spółki dominującej w zakresie współpracy z funduszami sekurytyzacyjnymi i związane z tym transakcje przeniesienia wierzytelności, miały wpływ na zwiększenie amortyzacji cen w tym obszarze. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej konsekwentnie realizowały założone cele operacyjne, dążąc m.in. do upraszczania wewnętrznych procesów i procedur, a także – obserwując zmiany zachodzące na szeroko rozumianym rynku finansowym, którego integralną częścią jest branża windykacyjna – poszukiwaniu obszarów pozwalających na dalszą optymalizację kosztów działalności.

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010