21 lutego 2019

Raport Nr 61/2015

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2015 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w drugim kwartale 2015 roku:
 • Terminowy wykup obligacji serii G i H oraz terminowa wypłata odsetek od wszystkich wymagalnych obligacji przez spółkę dominującą
 • Zakończenie emisji obligacji serii AG (3/2015) przez EGB Investments S.A.
 • Debiut na rynku Catalyst obligacji serii AE wyemitowanych przez EGB Investments S.A.
 • Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AF i AG wyemitowanych przez spółkę dominującą
 • Terminowy wykup obligacji serii AB, AC i AD przez EGB Finanse sp. z o.o.
 • Powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko Wiceprezesa Zarządu EGB Investments S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o.
 • Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS przez EGB Investments S.A.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2015 r.  
01.04 – 30.06.2015 r.
Przychody ogółem 19 632 646 zł 17 203 366 zł
Przychody ze sprzedaży 18 127 278 zł 13 373 687 zł
Zysk ze sprzedaży 2 532 918 zł 2 290 520 zł
Zysk netto 1 552 206 zł 3 266 743 zł
Rentowność sprzedaży 13,97% 17,13%
ROE 23,39% 25,44%
ROA 9,90% 11,16%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82% 57,45%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    149,16% 135,26%
EBIT 2 315 890 zł 2 051 530 zł
EBITDA 2 717 050 zł 2 476 893 zł
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, miały wpływ między innymi następujące czynniki:

   • nabycie certyfikatów inwestycyjnych i przejęcie funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS, co stanowi potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej w segmencie rynku windykacyjnego zorientowanego na sekurytyzację,
   • wzrost przychodów netto ze sprzedaży, wynikający z przyjętej strategii zarządzania działaniami windykacyjnymi na nabytych przez spółkę dominującą w poprzednich okresach portfelach wierzytelności detalicznych, korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie,
   • poziom odsetek zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej.

Wyniki osiągnięte w drugim kwartale 2015 roku są satysfakcjonujące i świadczą o prawidłowo przyjętej strategii biznesowej. Spółki z Grupy Kapitałowej wypracowały wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku poziom przychodów ze sprzedaży. Na wysokość wypracowanego wyniku netto pozytywny wpływ miał wzrost wartości wyceny z niedawno poczynionej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS, co potwierdza naszą silną pozycję na trudnym i wysokospecjalizowanym rynku sekurytyzacji wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką zdolność do terminowej obsługi wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w obszarze wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy rzeczywistą wartość dodaną z dokonanych przez nich inwestycji. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej systemowo kontrolują dyscyplinę kosztową. Pozwala to realizować zakładany poziom rentowności zarówno przez spółkę dominującą, jak również przez jej spółkę zależną.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej