21 lutego 2019

Raport Nr 52/2012

Zarząd EGB Investments S.A., jako Zarząd spółki dominującej przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2012 roku.
Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2012 r.:
  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki dominującej
  • Rejestracja Mega Debt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
    w rejestrze funduszy inwestycyjnych
  • Objęcie przez spółkę dominującą certyfikatów inwestycyjnych w Mega Debt NSFIZ
  • Podniesienie progu Programu emisji obligacji spółki dominującej z 40 do 60 mln zł
  • Emisja przez spółkę dominującą serii obligacji G i H o łącznej wartości nominalnej 10,6 mln zł
  • Dokonanie przez spółkę dominującą kolejnych inwestycji w postępowania sądowe i egzekucyjne
  • Podjęcie decyzji o emisji kolejnej serii obligacji (przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.)
Opis
01.01 – 30.03.2012 r.         
01.04 – 30.06.2012 r.
Przychody ogółem 12 156 507 zł 16 016 284 zł
Przychody ze sprzedaży 12 041 252 zł 15 949 132 zł
Zysk ze sprzedaży 1 272 310 zł 1 789 914 zł
Zysk netto 314 196 zł 465 420 zł
Rentowność sprzedaży 10,57% 11,22%
ROE 15,23% 11,37%
ROA 7,46% 5,13%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,56% 58,57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego     106,45% 141,41%
EBIT 1 287 072 zł 1 780 490 zł
EBITDA 1 487 354 zł 1 960 030 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w drugim kwartale 2012 roku są w pełni satysfakcjonujące i zgodne z wyznaczonymi na ten okres założeniami operacyjnymi. Wynik netto spółek z grupy determinowany był znacznie zwiększonymi kosztami finansowymi w związku z obsługą wyemitowanych do tej pory obligacji. Instrumenty te zapewniają możliwość ciągłego rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym możliwość finansowania zakupów należności przez spółkę zależną oraz inwestowanie przez spółkę dominującą w znaczące portfele wierzytelności, których obsługa stanowić będzie stabilne źródło przychodów i zysków w kolejnych okresach. Wszystkie poczynione inwestycje, zarówno w portfele wierzytelności, jak i zaplecze techniczno-informatyczne, pozwolą na utrzymanie trendu wzrostowego w zakresie najistotniejszych pozycji rachunku wyników. Dodatkowo, wzmożone działania windykacyjne na drodze sądowej i egzekucji komorniczej, zapewnią Grupie Kapitałowej w długiej perspektywie stabilny strumień wpływów gotówkowych. Jednocześnie niezwykle pozytywnym aspektem jest prawie trzykrotny wzrost zysku ze sprzedaży Grupy Kapitałowej oraz ponad trzykrotny wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Świadczy to o wysokiej sprawności Grupy Kapitałowej w zakresie generowania przychodów przez spółkę dominującą w ramach swoich podstawowych linii biznesowych oraz przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. w ramach realizacji nowych usług skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Pozostałe raporty:
2012
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010