27 października 2016

27 PAŹDZIERNIKA 2016, NUMER RAPORTU EBI 58/2016

Przydział obligacji

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 października 2016 r. podjął uchwały w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GM oraz serii GO („Obligacje”) i dojściu emisji do skutku. Ze względu na łączną wartość nominalną Obligacji, nie ma podstaw, aby uznać przedmiotowe emisje za mogące mieć wpływ na możliwość wywiązywania się przez Emitenta z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji czy mogące mieć istotny wpływ na sytuację Emitenta lub cenę czy wartość jego notowanych obligacji.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, z terminem wykupu odpowiednio w ciągu roku (seria GO) oraz dwóch lat (seria GM) od daty emisji oraz mają formę dokumentu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst

oraz

§ 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej