21 lutego 2019

Raport Nr 38/2016

PRZYDZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W ALTUS 49 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.

Treść raportu

2 maja 2016 roku Spółka otrzymała potwierdzenie przydziału 100.000 Certyfikatów Inwestycyjnych (dalej także: certyfikaty) serii A emitowanych przez ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej także: fundusz). Łączna wartość ww. certyfikatów wyniosła 10.000.000 zł.

Certyfikaty, o których mowa powyżej zostały opłacone poprzez wniesienie do funduszu gotówki oraz całości Certyfikatów Inwestycyjnych EGB Wierzytelności 1 NSFIZ. W związku z tym Spółka nie jest już właścicielem 100 % certyfikatów w EGB Wierzytelności 1 NSFIZ.

ALTUS 49 FIZ został wpisany do księgi rejestrowej na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy z 19 kwietnia 2016 r. Zamiar utworzenia ww. funduszu spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 26/2016 z 18 marca 2016 r.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej