21 lutego 2019

Raport Nr 26/2013

KOREKTA JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO EGB INVESTMENTS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 R.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2013 z 12 lutego 2013 r.

Korekta ww. raportu przeprowadzona została w związku z uwzględnieniem propozycji zmian biegłego rewidenta do przedłożonego do badania przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w wyniku uwzględnienia powyższych zmian zaproponowanych przez biegłego, zysk netto za rok 2012 jest wyższy o 3.142.331,41 zł w stosunku do wartości podanej w korygowanym raporcie i wynosi 5.902.826,37 zł.

Skorygowany, jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu i zawiera wyjaśnienie zmian zaproponowanych przez biegłego rewidenta.

 

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby repezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010