21 lutego 2019

Raport Nr 88/2015

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS SA W DNIU 15 GRUDNIA 2015 ROKU

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA przekazuje w załączeniu protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które miało miejsce 15 grudnia 2015 roku. Protokół zawiera treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z uwzględnieniem: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

 

Podstawa prawna

Z§ 4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej