21 lutego 2019

Raport Nr 27/2014

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW ROCZNYCH ZA ROK 2013.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż ulegnie zmianie termin publikacji:

  • jednostkowego raportu rocznego EGB Investments S.A. za rok 2013,
  • skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 r. (opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2014 z 2 stycznia 2014 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportów był 3 czerwca 2014 r.

Zmiana terminu publikacji raportów, podyktowana jest wcześniejszym przekazaniem przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Niniejszym raportem Spółka informuje, że termin publikacji jednostkowego raportu rocznego EGB Investments S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013 zostaje ustalony na 23 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 11, 12, 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej