21 lutego 2019

Raport Nr 34/2016

Zarząd EGB Investments SA przekazuje raport roczny Grupy Kapitałowej EGB Investments za 2015 rok.

 

Wybrane, istotne wydarzenia w 2015 r.:

  • wejście do spółki dominującej nowego większościowego Akcjonariusza – niektórych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A.,
  • sprzedaż przez EGB Investments SA, 100% udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse sp. z o.o.
  • terminowy wykup przez spółkę dominującą oraz spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. obligacji wymagalnych w 2015 r.
  • kontynuowanie przez spółkę dominującą działalności związanej z obsługą wierzytelności sekurytyzowanych
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
2015
Przychody ogółem 59 660 084 zł
Przychody netto ze sprzedaży 50 323 918 zł
Wynik ze sprzedaży 8 799 267 zł
Zysk brutto 5 958 163 zł
Zysk netto 3 698 734 zł
Aktywa razem 147 052 892 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    82 511 372 zł
Zobowiązania długoterminowe 42 096 757 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 36 552 092 zł
Kapitał własny 64 541 520 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400
Zysk netto na akcję (EPS) 0,60
Liczba akcji 13 054 000
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej