27 listopada 2015

27 LISTOPADA 2015, NUMER RAPORTU EBI 34/2015

Przydział Obligacji serii P

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. podjął Uchwałę nr 105/2015 w sprawie przydziału 11 299 obligacji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 11 299 000,00 zł i dojściu emisji do skutku. Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 98/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii P.

 

Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z Uchwałą nr 98/2015 z 13 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii P, są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 27 listopada 2019 r. oraz nie maja formy dokumentu. Obligacje serii P będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej