21 lutego 2019

Raport Nr 68/2014

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 002 ORAZ 003 AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 6 sierpnia 2014 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii 002 oraz 003 (dalej: Certyfikaty) AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: AGIO EGB NS FIZ). Potwierdzenie wykupu dotyczy 680 Certyfikatów serii 002 oraz 1.252 Certyfikatów serii 003. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 827,84 zł. O ich objęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 51/2013 z 19 lipca 2013 r. (seria 002) oraz nr 73/2013 z 26 września 2013 r. (seria 003).

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 11 Certyfikatów serii 002 oraz 57 Certyfikatów serii 003 AGIO EGB NS FIZ.

W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 1.599.387 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów. Środki pieniężne pozyskane z wykupu i umorzenia Certyfikatów zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności oraz działalność bieżącą Spółki.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej