09 listopada 2015

9 LISTOPADA 2015, NUMER RAPORTU EBI 32/2015

TERMINOWA WYPŁATA ODSETEK – OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERIA G, NUMER RAPORTU EBI 32/2015

 

Zarząd GetBack S.A. (Spółka) informuje, że w związku z faktem, że dzień wypłaty odsetek z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji na okaziciela serii G (dalej „Obligacje”) przypadał na 8 listopada 2015, tj. dzień wolny od pracy, przelew na rachunek KDPW środków na wypłatę odsetek od Obligacji za VI okres odsetkowy został dokonany w dniu 9 listopada 2015. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 18.500.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 8 sierpnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej