21 lutego 2019

Raport Nr 10/2015

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2014 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w czwartym kwartale 2014 roku:
  • Podniesienie w spółce dominującej Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł
  • Emisja obligacji serii AD przez spółkę dominującą
  • Objęcie przez spółkę dominującą 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości 780,74 zł każdy
  • wykup obligacji serii O, P i U przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.
  • emisja obligacji serii AB, AC, AD, AE, AF i AG przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2014 r.  
01.04 – 30.06.2014 r.  
01.07 – 30.09.2014  
01.10 – 31.12.2014 r.
Przychody ogółem 14 658 254 zł 13 369 543 zł 21 512 114 zł 23 468 891 zł
Przychody ze sprzedaży 13 869 702 zł 12 673 902 zł 20 814 714 zł 23 330 345zł
Zysk ze sprzedaży 1 934 558 zł 2 092 180 zł 9 183 119 zł 7 677 674 zł
Zysk netto 1 045 243 zł 1 096 692 zł 5 693 921 zł 4 751 113 zł
Rentowność sprzedaży 13,95% 16,51% 44,12% 32,91%
ROE 19,37% 18,70% 26,35% 22,92%
ROA 8,70% 8,27% 11,56% 9,96%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,46% 54,13% 55,34% 57,14%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego   119,8% 118,20 124,11% 133,57
EBIT 1 931 792 zł 2 051 530 zł 8 712 791 zł 7 557 468 zł
EBITDA 2 082 561 zł 2 232 543 zł 8 861 502 zł 7 726 348 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

W opinii Zarządu spółki dominującej wyniki osiągnięte w czwartym kwartale 2014 roku są w pełni satysfakcjonujące i zgodne z założeniami, wyznaczonymi na ten okres. Na wysokość wypracowanego wyniku netto wpływ miały z jednej strony znacząco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego przychody ze sprzedaży, wypracowane zarówno w spółce dominującej, jak i w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o., z drugiej strony natomiast – wyższy niż dotychczas udział w strukturze kosztów cen za wierzytelności nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej. Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej konsekwentnie utrzymują ścisłą dyscyplinę kosztową, dzięki której osiągają zakładany poziom rentowności realizowanych działań windykacyjnych w obrębie masowych transakcji niskomarżowych (obsługa portfeli na zlecenie), jak i windykacji nabywanych portfeli wierzytelności detalicznych oraz o charakterze korporacyjnym.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej