09 listopada 2015

9 LISTOPADA 2015, NUMER RAPORTU EBI 33/2015

Terminowa wypłata odsetek Obligacje na okaziciela serii G

 

Zarząd GetBack S.A. (Spółka) informuje, że w związku z faktem, że dzień wypłaty odsetek z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji na okaziciela serii G (dalej „Obligacje”) przypadał na 8 listopada 2015, tj. dzień wolny od pracy, przelew na rachunek KDPW środków na wypłatę odsetek od Obligacji za VI okres odsetkowy został dokonany w dniu 9 listopada 2015. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 18.500.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 8 sierpnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej