21 lutego 2019

Raport Nr 68/2012

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport kwartalny EGB Investments S.A. za III kwartał 2012 roku.

 

Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2012 r.:
  • Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy za rok 2011
  • Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu MEGA DEBT NS FIZ pomiędzy EGB Investments S.A. a Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • Objęcie przez Spółkę 610.000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B MEGA DEBT NS FIZ NSFIZ
  • Podniesienie progu Programu emisji obligacji EGB Investments S.A. z 40 do 60 mln zł
Wybrane wskaźniki i dane finansowe EGB Investments S.A.
Opis
01.01 – 30.03.2012 r.          
01.04 – 30.06.2012 r.         
01.07 – 30.09.2012 r.
Przychody ogółem 7 656 921 zł 8 416 861 zł 8 248 620 zł
Przychody ze sprzedaży 7 519 354 zł 8 253 511 zł 8 013 834 zł
Zysk ze sprzedaży 1 098 122 zł 1 508 731 zł 3 618 925 zł
Zysk netto 199 030 zł 334 642 zł 2 599 752zł
Rentowność sprzedaży 14,60% 18,28% 45,16%%
ROE 14,93% 10,67% 13,24%%
ROA 7,45% 4,90% 6,42%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 49,94% 57,46% 54,87%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego        99,76% 135,08% 121,56%
EBIT 1 114 265 zł 1 508 141 zł 3 635 763 zł
EBITDA 1 307 725 zł 1 680 858 zł 3 794 422 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Zarząd EGB Investments S.A. uważa wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2012 roku za w pełni satysfakcjonujące i zgodne z wyznaczonymi na ten okres założeniami. Spółka niezmiennie utrzymuje wysoką sprawność w zakresie generowania zysków. Świadczy o tym m.in. wzrost zysku ze sprzedaży o prawie 80% i zysku z działalności operacyjnej o ponad 70% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Zysk netto Spółki za III kwartał br. osiągnął poziom 169% zysku netto wypracowanego w III kwartale ubiegłego roku. Jest to m.in. efektem zwrotu z zapoczątkowanych w roku 2011 inwestycji w postępowania sądowe i egzekucyjne. Wpływy środków z tytułu windykacji na tym etapie przewyższają o kilkadziesiąt procent poniesione koszty.
W opinii Zarządu Spółki istotnym powodem satysfakcji mogą być również wyniki wypracowane w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku. Znaczący jest wzrost m.in. zysku netto, który w porównaniu do wyniku po dwóch kwartałach tego roku wzrósł ponad czterokrotnie i osiągnął poziom 3,1 mln zł. Wysoki zysk netto jest efektem kontynuacji intensywnych działań windykacyjnych na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym pełnego korzystania z możliwości, jakie niesie ze sobą elektroniczne postępowanie upominawcze. Dodatkowo na tą pozycję wpłynęło urealnienie w czasie ponoszenia pozostałych kosztów rodzajowych, takich jak opłaty i wydatki sądowe oraz komornicze, a także powiązanie momentu ich wystąpienia z przychodem. Przełożenie na zysk netto miało także przesunięcie części spraw do funduszu sekurytyzacyjnego, w celu pełnego wykorzystania jego potencjału.

Pozostałe raporty:
2012
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010