22 września 2016

22 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 51/201

Przydział obligacji

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 21 września 2016 r. podjął uchwały w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii BL oraz serii GL o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, z terminem wykupu odpowiednio w ciągu roku (seria GL) oraz dwóch lat (seria BL) od daty emisji oraz nie mają formy dokumentu.

 

Podstawa prawna:

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej