21 lutego 2019

Raport Nr 6/2014

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2013 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV Q 2013 r.[pdf, 1,19 MB]

Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2013 r.:
  • zawarcie przez spółkę dominującą trzech warunkowych umów cesji wierzytelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ o łącznej wartości 311.132.039 zł (X, XII 2013)
  • objęcie przez spółkę dominującą 2.835 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ (X. 2013)
  • podpisanie przez spółkę dominującą umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO Wierzytelności NS FIZ oraz OPUS NS FIZ (XII 2013)
  • objęcie oraz sprzedaż przez spółkę dominującą 10 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS NS FIZ (XII 2013)
  • wykup przez spółkę dominującą obligacji serii E oraz F (XI 2013)
  • zamknięcie przez spółkę dominującą emisji obligacji serii S (XI 2013)
  • wykup przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii F oraz G (X 2013)
  • emisja przez spółkę EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii J, K, L (X, XII 2013)
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.03.2013  
01.04 – 30.06.2013  
01.07 – 31.09.2013  
01.10 – 31.12.2013
Przychody ogółem 13 982 019 zł 16 261 565 14 710 590 zł 18 098 598
Przychody ze sprzedaży 13 709 265 zł 15 835 349 14 447 620 zł 12 186 480
Zysk ze sprzedaży 2 481 496 zł 2 390 679 2 687 157 zł 1 012 866
Zysk netto 1 108 983 zł 1 191 179 1 232 823 zł 4 154 805
Rentowność sprzedaży 18,10% 15,10% 18,60% 8,31%
ROE 18,87% 20,69% 16,38% 17,62%
ROA 8,69% 8,69% 7,14% 7,81%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,78% 57,43% 56,19% 56,22%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego   126,19% 135,06% 128,40% 128,57%
EBIT 2 485 476 zł 2 425 532 2 669 090 zł 967 182
EBITDA 2 630 768 zł 2 559 404 2 805 172 zł 1 125 046

Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:
Zauważalny w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego wzrost zysku netto Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2013 r., jak i po czterech kwartałach 2013 r., jest efektem prowadzonych w spółce dominującej w całym roku procesów optymalizacyjnych w zakresie kosztów oraz zatrudnienia. Dokonywane zmiany (m.in. dotyczące upraszczania wewnętrznych procesów i procedur) pozwoliły na osiągnięcie w IV kwartale 2013 r. na poziomie Grupy Kapitałowej wzrostu wskaźnika rentowności sprzedaży o 6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. z sukcesem pozyskiwała nowych klientów z sektora MMP, czego efektem był dynamiczny wzrost liczby transakcji cesji niewymagalnych wierzytelności drobnych. W ciągu całego 2013 roku EGB Investments S.A. kontynuowała współpracę z funduszami sekurytyzacyjnymi, nabywając portfele wierzytelności oraz przyjmując je do obsługi (w ramach podpisanych umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami) od funduszy, w których posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych. Spółki dominująca i zależna utrzymały wysoką zdolność do terminowej obsługi wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w obszarze wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji. Wzrost wskaźników EBIT i EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego, potwierdza wysoką efektywność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej.

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej