21 lutego 2019

Raport Nr 43/2016

PODPISANIE UMÓW O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ EGB BARTŁOMIEJ ŚWIDERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuję, iż 24 maja br. Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa (dalej: Kancelaria) podpisała umowy o obsługę prawną sekurytyzowanych wierzytelności następujących funduszy:

• ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności,

• ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2,

• ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3.

Podpisanie ww. umów stanowi wypełnienie zobowiązań Spółki wynikających z umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ww. funduszy, o zawarciu których informowano w raportach bieżących EBI nr 85/2015 z 30 listopada 2015 r., nr 8/2016 z 25 stycznia 2016 r. oraz nr 13/2016 z 4 lutego 2016 r. Zgodnie z zawartymi umowami Spółka jako serwiser zobowiązana była do wskazania kancelarii prawnej obsługującej wierzytelności ww. funduszy.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej