25 września 2015

25 WRZEŚNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 25/2015

Wykup obligacji serii A

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2015 r. Spółka dokonała wykupu obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych w liczbie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda. Obligacje były oprocentowane, a wykup nastąpił po cenie równej wartości nominalnej.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej