21 lutego 2019

Raport Nr 84/2015

ZMIANA W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ – EGB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż 24 listopada 2015 r. Spółka otrzymała informację o złożeniu przez Pana Krzysztofa Matelę rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu EGB Nieruchomości Sp. z o. o., spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki na podstawie uchwały nr 2/2015 z 24 listopada br. powołało do składu Zarządu Pana Tomasza Kuciela i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu.

Tym samym Zarząd spółki zależnej jest tożsamy z Zarządem spółki dominującej Grupy Kapitałowej EGB Investments.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej