21 lutego 2019

Raport Nr 21/2014

ZAWARCIE UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI Z FUNDUSZEM AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 1 kwietnia br. otrzymał podpisaną umowę cesji wierzytelności zawartą z AGIO EGB Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Na jej podstawie Spółka nabyła od funduszu wierzytelności o łącznej wartości 99.581.399,97 zł.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej