21 lutego 2019

Raport Nr 25/2014

ZMIANA STANU POSIADANIA.

Treść raportu

EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 12 września 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 77 ust. 7 w związku z art. art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od EGB International s.à.r.l., iż w wyniku rozliczenia transakcji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego 18 lipca br. nabyła ona 3.040.177 akcji Spółki.

Na dzień 12 września br., EGB International s.à.r.l. posiadała łącznie 10.718.115 akcji EGB Investments S.A. co stanowiło 82,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane przez nich akcje dawały 10.718.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 82,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 1Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Sosnowski – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej