21 lutego 2019

Raport Nr 32/2016

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2015.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, o przyspieszeniu terminu publikacji: a) jednostkowego raportu rocznego EGB Investments S.A. za rok 2015, oraz b) skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015. Nowy termin publikacji ww. raportów to 8 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 r. (raport bieżący EBI nr 2/2016 z 14 stycznia 2016 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportów był 2 czerwca 2016 r.

Zmiana, podyktowana jest wcześniejszym przekazaniem przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 11 i 12, 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej