30 grudnia 2015

30 GRUDNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 42/2015

Przydział Obligacji serii Z

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 126/2015 w sprawie przydziału 5.656 sztuk obligacji na okaziciela serii Z o łącznej wartości nominalnej 5.656.000,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 114/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii Z. Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z Uchwałą nr 114/2015 z 15 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii Z, są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz nie mają formy dokumentu. Obligacje serii Z nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej