19 marca 2015

19 MARCA 2015, NUMER RAPORTU EBI 8/2015

Przydział obligacji serii I_02

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. podjął Uchwałę nr 17/2015 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii I_02 i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 15/2015 z dnia 18 marca 2015 r. Przedmiotem emisji jest 30 (słownie: trzydzieści) obligacji na okaziciela serii I_02 o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach w drodze zaproszenia jednego, indywidualnie oznaczonego adresata do złożenia przez niego oferty nabycia obligacji serii I_02. Wyemitowane obligacje są: imienne, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 19 marca 2019 r. oraz mają formę dokumentu.

 

Obligacje serii I_02 nie są ani nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. ani na rynku regulowanym, ani w alternatywnym systemie obrotu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust.1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej