13 stycznia 2017

13 STYCZNIA 2017, NUMER RAPORTU EBI 3/2017

Przydział obligacji

 

Zarząd GetBack S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. przydzielone zostały obligacje serii AT06, AT12, AT24 oraz AT36. Ze względu na łączną wartość nominalną obligacji, nie ma podstaw, aby uznać przedmiotowe emisje za mogące mieć wpływ na możliwość wywiązywania się przez Spółkę z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji czy mogące mieć istotny wpływ na sytuację Spółki lub cenę czy wartość jej notowanych obligacji.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz maja formę dokumentu.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej