21 lutego 2019

Raport Nr 44/2015

PODPISANIE UMOWY ZLECENIA ZARZĄDZANIA PORTFELEM WIERZYTELNOŚCI FUNDUSZU PLEJADA WIERZYTELNOŚCI 1 FIZ NFS.

Treść raportu

10 czerwca 2015 roku Spółka podpisała z Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności funduszu Plejada Wierzytelności 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego. Zgodnie z jej zapisami EGB Investments S.A. zostanie powierzone zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu. Spółka będzie także jedynym jego serwiserem.

Umowa jest kolejnym etapem realizacji założonej przez Spółkę strategii, zakładającej systematyczny wzrost jej pozycji jako podmiotu specjalizującego się w serwisowaniu wierzytelności sekurytyzowanych. W opinii Zarządu intensyfikacja działań Spółki w tym obszarze będzie miała pozytywny wpływ na osiągane przez nią przychody i wyniki finansowe w przyszłości. Jednocześnie zdobywane w ramach współpracy z funduszem doświadczenie stanie się dodatkową, istotną przewagą konkurencyjną.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu
Edyta Chabasińska-Rojek – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej