21 lutego 2019

Raport Nr 12/2017

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż otrzymała zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 615, 996) od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej także: Towarzystwo lub ALTUS TFI S.A.). W ww. zawiadomieniu Towarzystwo informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji poza rynkiem zorganizowanym fundusze zarządzane przez Towarzystwo zwiększyły swój udział o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w stosunku do zawiadomienia otrzymanego od Towarzystwa 21 lutego 2017 r. opublikowanego przez Spółkę 22 lutego 2017 r.

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 31 maja 2017 r. transakcji nabycia poza rynkiem zorganizowanym 248.157 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 12.724.685 akcji Spółki stanowiących 97,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.724.685 głosów, co stanowiło 97,47% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 12.972.842 akcji Spółki, stanowiących 99,38% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 12.972.842 głosów w Spółce, co stanowi 99,38% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik: Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujący spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej