21 lutego 2019

Raport Nr 9/2017

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny EGB Investments S.A. za 2016 rok.

 

Wybrane, istotne wydarzenia w 2016 r.:
  • dalsza realizacja Programu Emisji Obligacji – wyemitowanie czterech serii (1/2016, 2/2016, 3/2016 oraz 4/2016 na łączną kwotę nominalną 28 mln zł),
  • terminowa realizacja zobowiązań związanych z obsługą obligacji (wykupy wymagalnych serii, wypłaty odsetek),
  • podpisanie umów o zarządzanie z kolejnymi funduszami sekurytyzacyjnymi (ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3, GetBack Windykacji NS FIZ, PROTEGAT 1 NS FIZ) oraz wzrost wartości wierzytelności sekurytyzowanych obsługiwanych przez Spółkę z 448 mln zł do 1,8 mld zł,
  • rozszerzenie składu Zarządu Spółki – Marcin Grabarz nowym Wiceprezesem Zarządu.
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego EGB Investments S.A.
Opis
2016
Przychody ogółem 38 764 322 zł
Przychody netto ze sprzedaży 23 715 127 zł
Wynik ze sprzedaży 6 001 588 zł
Zysk brutto 12 260 124 zł
Zysk netto 9 608 699 zł
Aktywa razem 161 348 897 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    87 177 792 zł
Zobowiązania długoterminowe 65 165 017 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 16 976 776 zł
Kapitał własny 74 171 105 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400 zł
Zysk netto na akcję (EPS) 0,74
Liczba akcji 13 054 000
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej