21 lutego 2019

Raport Nr 46/2014

NABYCIE PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. OBLIGACJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 27 czerwca br. Spółka nabyła w celu umorzenia 49 sztuk obligacji własnych wyemitowanych w 2013 r., w tym:

  • 19 sztuk rocznych obligacji kuponowych serii N o łącznej wartości 1,9 mln zł, których pierwotny termin zapadalności oznaczony został na 5 września br., oraz
  • 30 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii P o łącznej wartości 3 mln zł, których pierwotny termin zapadalności oznaczony został na 26 września 2016 r.

Łączna wartość nominalna nabytych obligacji wyniosła 4,9 mln zł.

Nabyte obligacje własne były obligacjami nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych:

  • z marżą 6,25 punktów procentowych dla obligacji serii N, oraz
  • z marżą 7 punktów procentowych dla obligacji serii P.

Nabycie obligacji nastąpiło w celu redukcji liczby i wartości wyemitowanych przez Spółkę obligacji konwertowalnych na obligacje funduszu sekurytyzacyjnego AGIO EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w którym Spółka posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt 17 i §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej