21 lutego 2019

Raport Nr 12/2017

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2017 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w pierwszym kwartale 2017 roku:
  • wypłata odsetek od obligacji serii AE i serii AF,
  • podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3,
  • podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu PROTEGAT 1 NS FIZ,
  • rozwiązanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NSFIZ,
  • rezygnacja Pana Jakuba Ryby ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2017 r.
Przychody ogółem 9 962 920 zł
Przychody ze sprzedaży 7 125 780 zł
Zysk ze sprzedaży 1 206 250 zł
Zysk netto 1 971 894 zł
Rentowność sprzedaży 16,93 %
ROE 17,64 %
ROA 8,05 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,68 %
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    111,38 %
EBIT 1 207 448 zł
EBITDA 1 449 694 zł


Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2017 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, determinowane były:

  • koncentracją GK na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności funduszy inwestycyjnych,
  • realizacją procesów operacyjnych służących optymalizacji skuteczności windykacji z posiadanych portfeli wierzytelności,
  • obsługą prawną sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa,

Wyniki finansowe osiągnięte w 1Q roku 2017 podyktowane są przyjętą i konsekwentnie realizowaną w tym okresie strategią spółek z Grupy Kapitałowej, tj. obsługą sekurytyzowanych wierzytelności i realizacją procesów operacyjnych służących optymalizacji skuteczności windykacji z posiadanych portfeli wierzytelności. Ponadto Spółka dominująca przyjęła w zarządzanie całość portfela inwestycyjnego funduszu PROTEGAT 1 NS FIZ. Grupa Kapitałowa utrzymuje wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez Spółkę papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej