15 czerwca 2016

15 CZERWCA 2016, NUMER RAPORTU EBI 25/2016

Sprzedaż wszystkich akcji GetBack S.A

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, w wyniku zamknięcia transakcji sprzedaży przez spółkę zależną od Idea Bank S.A. („Sprzedający”) 100% akcji Spółki, nastąpiło przeniesienie własności wszystkich akcji Spółki na Emest Investments sp. z o.o. („Kupujący”). Cena sprzedaży wszystkich akcji Spółki wynosi 825 mln zł. W dniu dzisiejszym nastąpiła także zapłata pierwszej transzy ceny sprzedaży w wysokości 515 mln zł oraz miało miejsce ustanowienie zastawu zwykłego i zawarcie umowy zastawu rejestrowego na akcjach Spółki, stanowiących 62% jej kapitału zakładowego, w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Sprzedającego z tytułu zapłaty drugiej transzy ceny sprzedaży w wysokości 310 mln zł. Jednocześnie z dniem dzisiejszym, w związku z przeniesieniem własności wszystkim akcji Spółki na Kupującego, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnacje z pełnienia przedmiotowej funkcji. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali natomiast: Wojciech Łukawski, Wojciech Małek oraz Jarosław Śliwa.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej