21 lutego 2019

Raport Nr 33/2014

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., jako Zarząd Spółki dominującej przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 30/2014 z 23 kwietnia 2014 r.

Korekta ww. raportu przeprowadzona została w związku z ujawnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w nocie 21.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. W zawartej w nocie 21.2 tabeli „Inne przychody finansowe”, w pozycji 1.3 zamiast „Skutki wyceny nieruchomości” powinno być „Skutki wyceny wierzytelności”.

Zarząd spółki dominującej informuje jednocześnie, iż w wyniku uwzględnienia powyższego nie uległy zmianie żadne wartości wykazane w skonsolidowanym raporcie rocznym.

Skorygowany, skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

§5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej