21 lutego 2019

Raport Nr 5/2016

WNIOSEK AKCJONARIUSZY O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2016 R.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż 24 maja br. otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, kapitał zakładowy w wysokości 5.833.000 złotych, działającej w imieniu i na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych będących Akcjonariuszami Spółki, którzy reprezentują co najmniej 1/20 jej kapitału zakładowego:

1. ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 486, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym z wydzielonym subfunduszem, działającego na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity,

2. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 487, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym z wydzielonymi subfunduszami, działającego na rzecz:

  • Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
  • Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,

3. ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 757, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

4. ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 837, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

5. ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 793, będącego funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, działającego na rzecz:

  • ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy,
  • ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu • ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,

6. Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 990, będącego funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, działającego na rzecz:

  • Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania

7. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 959, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

8. ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1131, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

9. ALTUS 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 972, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

10. ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 599, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

11. ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 596, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

12. SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 426, będącego funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, działającym na rzecz:

  • Subfunduszu SKOK Akcji,

13. ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 974, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

pismo zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. planowanego na 17 czerwca 2016 roku, następującej sprawy: „Podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez EGB Investments S.A. nieruchomości”.

W związku z ww. wnioskiem Akcjonariusze przedstawili stosowny projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek Akcjonariuszy zgłoszony na podstawie art. 4022 pkt 2 lit a Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki przekazuje w załączeniu zaktualizowane ogłoszenie o zmianie porządku obrad wraz ze zmienionymi projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o zwołaniu którego Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym EBI nr 41/2016 z 18 maja 2016 r.

W związku ze zmianą projektów uchwał, Zarząd przedkłada dodatkowo w załączeniu zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej