01 października 2015

1 PAŹDZIERNIKA 2015, NUMER RAPORTU EBI 27/2015

Przydział obligacji serii M

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 1 października 2015 r. podjął Uchwałę nr 72/2015 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii M i dojściu emisji do skutku. Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 71/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii M.

 

Przedmiotem emisji było 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z Uchwałą nr 71/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii M są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 1 października 2019 r. oraz nie mają formy dokumentu.

 

Obligacje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§5 ust.1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej