29 lutego 2016

29 LUTEGO 2016, NUMER RAPORTU EBI 5/2016

Przydział obligacji.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. podjął uchwały, na mocy których przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 41.503.000 zł, tj. uchwałę nr 32/2016 w sprawie przydziału ośmiu tysięcy obligacji na okaziciela serii BC o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł i dojściu emisji do skutku, uchwałę nr 33/2016 w sprawie przydziału trzynastu tysięcy pięćset trzech obligacji na okaziciela serii BD o łącznej wartości nominalnej 13.503.000 zł i dojściu emisji do skutku oraz uchwałę nr 34/2016 w sprawie przydziału dwudziestu tysięcy obligacji na okaziciela serii BE o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane odpowiednio: seria BC – na podstawie uchwały Zarządu nr 14/2016 w sprawie emisji obligacji serii BC, seria BD – na podstawie uchwały Zarządu nr 27/2016 w sprawie emisji obligacji serii BD, natomiast seria BE – na podstawie uchwały Zarządu nr 28/2016 w sprawie emisji obligacji serii BE. Obligacje każdej z wyżej wymienionych serii zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Obligacje serii BC, BD i BE są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, z terminem wykupu odpowiednio: seria BC – na dzień 28 lutego 2018 r.; seria BD – 28 lutego 2019 r.; seria BE – 28 lutego 2019 r. Obligacje nie mają formy dokumentu. Obligacje serii BC, BD i BE będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej