21 lutego 2019

Raport Nr 5/2015

ZMIANA STANU POSIADANIA

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 9 listopada 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) od Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej – Akcjonariusza i Członka Rady Nadzorczej Spółki, iż w wyniku przeprowadzonej transakcji pozasesyjnej sprzedaży akcji, udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej