21 lutego 2019

Raport nr 36/2017

TYTUŁ RAPORTU: Informacja dotycząca nabycia akcji EGB Investments S.A. w drodze przymusowego wykupu.

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 27 września 2017 roku przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup”), GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („GetBack”) nabyła 81.158 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, stanowiących 0,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu, GetBack jako jedyny akcjonariusz posiada łącznie 13.054.000 (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, co odpowiada 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 13.054.000 (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ: 
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej