21 lutego 2019

Raport Nr 91/2014

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AC.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 25 września br. została zakończona emisja obligacji serii AC w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 60 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 89/2014 z 25 września 2014 roku).

Celem emisji obligacji serii AC jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Ich przydział nastąpił 25 września 2014 roku zgodnie ze złożonymi zapisami, według swobodnego wyboru dealera Emisji tj. BRE Bank S.A. W tym samym dniu dokonane zostały wpłaty za objęte obligacje, wskutek czego emisja obligacji serii AC została zakończona. Ostatecznie Inwestorzy objęli 16 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii AC o łącznej wartości 1,6 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 100 tys. zł.

Termin wykupu tej serii obligacji upływa 26 września 2016 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest BRE Bank S.A.

Obligacje serii AC są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Sosnowski – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej