21 lutego 2019

Raport Nr 5/2017

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2016 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w czwartym kwartale 2016 roku:
  • wypłata odsetek od obligacji serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł oraz serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł,
  • podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NS FIZ,
  • podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych (EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, Altus NS FIZ Wierzytelności, Altus NS FIZ Wierzytelności 2, Altus NS FIZ Wierzytelności 3),
  • zawarcie umowy cesji wierzytelności z P4 sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 27.702.720,68 zł.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.12.2015 r.  
01.01 – 31.12.2016 r.
Przychody ogółem 59 660 084 zł 49 911 325 zł
Przychody ze sprzedaży 50 323 918 zł 25 016 876 zł
Zysk ze sprzedaży 8 799 267 zł 6 906 596 zł
Zysk netto 3 698 734 zł 10 404 636 zł
Rentowność sprzedaży 17,49% 27,61%
ROE 5,73% 14,92%
ROA 2,52% 6,69%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,11% 54,13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    127,84% 118,33%
EBIT 8 926 416 zł 6 831 307 zł
EBITDA 9 500 248 zł 7 482 328 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku 2016 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, determinowane były:

  • koncentracją GK na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności funduszy inwestycyjnych
  • inwestycjami spółki dominującej w nowe portfele wierzytelności
  • optymalizacją kosztów operacyjnych w GK
  • zmianą w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedażą udziałów spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. w roku 2015, w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży tej spółki (do listopada 2015), podczas gdy rok 2016 nie ujmuje przychodów ze sprzedaży EGB Finanse Sp. z o.o.
  • rozpoczęciem obsługi prawnej sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa (maj 2016)

Wyniki finansowe osiągnięte w roku 2016 podyktowane są przyjętą i konsekwentnie realizowaną w tym okresie strategią spółek z Grupy Kapitałowej, tj. obsługą sekurytyzowanych wierzytelności. Pod koniec roku 2016 spółka dominująca dokonała również inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymują także wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej