21 lutego 2019

Raport Nr 102/2014

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2014 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w trzecim kwartale 2014 roku:
  • zmiany w akcjonariacie spółki dominującej – wejście nowego Inwestora kapitałowego – fundusz 21 Concordia (przez spółkę celową – EGB International s.a.r.l.)
  • wykup przez spółkę dominującą i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003
  • objęcie przez spółkę dominującą certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ
  • zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i AC w spółce dominującej
  • terminowy wykup obligacji serii Ł, M i N w spółce zależnej EGB Finanse
  • Zamknięcie emisji obligacji serii R, S, T, U, W, Z i AA w spółce zależnej EGB Finanse
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2014 r.  
01.04 – 30.06.2014 r.  
01.07 – 30.09.2014
Przychody ogółem 14 658 254 zł 13 369 543 zł 21 512 114 zł
Przychody ze sprzedaży 13 869 702 zł 12 673 902 zł 20 814 714 zł
Zysk ze sprzedaży 1 934 558 zł 2 092 180 zł 9 183 119 zł
Zysk netto 1 045 243 zł 1 096 692 zł 5 693 921 zł
Rentowność sprzedaży 13,95% 16,51% 44,12%
ROE 19,37% 18,70% 26,35%
ROA 8,70% 8,27% 11,56%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,46% 54,13% 55,34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego   119,8% 118,20 124,11%
EBIT 1 931 792 zł 2 051 530 zł 8 712 791 zł
EBITDA 2 082 561 zł 2 232 543 zł 8 861 502 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Istotny wzrost zysku brutto i netto Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2014 roku jak i w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) jest w głównej mierze wynikiem dokonanych przez spółkę dominującą zakupów portfeli korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie oraz osiągania ponadnormatywnej efektywności w zakresie obsługi nabytych wierzytelności o charakterze korporacyjnym, zakupionych w poprzednich okresach. Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej konsekwentnie od wielu kwartałów utrzymują ścisłą dyscyplinę kosztową, która pozwala zarówno na osiąganie zakładanego poziomu rentowności realizowanych działań windykacyjnych w obrębie transakcji niskomarżowych (do jakich należy obsługa portfeli na zlecenie) jak i windykacji wartości resztowych nabytych portfeli.

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej