21 lutego 2019

Raport Nr 35/2013

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej EGB Investments za 2012 rok.

 

Najważniejsze wydarzenia w 2012 r.:
  • Utworzenie EGB Nieruchomości Sp. z o.o.,
  • Emisje obligacji przez EGB Investments S.A. w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji – seria G, H, I
  • Emisje obligacji przez EGB Finanse Sp. z o.o. – seria, A, B, C i D
  • Wpisanie MEGA DEBT NS FIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych
  • Wypłata dywidendy w EGB Investments S.A.
  • Objęcie przez EGB Investments S.A. kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych w MEGA DEBT NS FIZ (A, B, C) –
  • Podwyższenie Programu Emisji Obligacji przez EGB Investments S.A. z 30 do 60 mln zł
  • Zwycięstwo EGB Investments S.A. w V edycji konkursu Złota Strona Emitenta
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
2012
Przychody ogółem 60 110 451 zł
Przychody netto ze sprzedaży 54 137 638 zł
Wynik ze sprzedaży 7 117 100 zł
Zysk (strata) brutto 7 946 861 zł
Zysk (strata) netto 6 369 373 zł
Aktywa razem 88 244 125 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    48 435 296 zł
Zobowiązania długoterminowe 10 819 332 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 35 463 515 zł
Kapitał własny 39 782 933zł
Kapitał zakładowy 1 305 400
Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010