07 kwietnia 2017

7 KWIETNIA 2017, NUMER RAPORTU EBI 39/2017

Przydział obligacji

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. dokonany został przydział obligacji na okaziciela serii MC, MF, MG, ID oraz IF o łącznej wartości nominalnej 44.750.000 zł, a emisje doszły do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wszystkie obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje serii MC, MF oraz MG mają formę dokumentu, natomiast obligacje serii ID i IF nie mają formy dokumentu.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bożena Solska – Członek Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej