21 lutego 2019

Raport Nr 3/2013

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport kwartalny EGB Investments S.A. za IV kwartał 2012 roku.

 

Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2012 r.:
  • objęcie 1.500.000 sztuk certyfikatów serii C funduszu MEGA DEBT NSFIZ,
  • zrealizowanie największej transakcji zakupu wierzytelności w 2012 r.
    (wartość portfela: 60,5 mln zł)
  • kolejna kwalifikacja Spółki do segmentu NC Lead.
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Zarząd EGB Investments S.A. uważa wyniki osiągnięte w czwartym kwartale 2012 roku za zgodne z wyznaczonymi na ten okres założeniami. Spółka utrzymuje wysoką sprawność w zakresie generowania przychodów ze sprzedaży, a także skutecznie wdraża politykę optymalizacji kosztów, pozwalającą na trafną identyfikację obszarów sprzyjających wzrostowi efektywności podejmowanych działań operacyjnych. Świadczą o tym m.in. EBIT (wzrost o 25% w porównaniu do IV kw. 2011) oraz EBITDA (wzrost o 28% w porównaniu do IV kw. 2011). Spodziewany zwrot przynoszą dokonane w 2011 roku inwestycje w postępowania sądowe i egzekucyjne. Wpływy środków z tytułu windykacji na tym etapie przewyższają o kilkadziesiąt procent poniesione koszty. W opinii Zarządu Spółki istotnym powodem satysfakcji mogą być również wyniki wypracowane w ciągu dwunastu miesięcy bieżącego roku.
W porównaniu do 2011 roku, Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży (o 26%), zysku ze sprzedaży (o 58%), rentowności sprzedaży (o 25,6%) oraz wspomnianych wyżej wskaźników. Potwierdza to wysoką sprawność operacyjną Spółki i jest dobrym prognostykiem poziomu wyników finansowych w kolejnych okresach.

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010