18 grudnia 2015

18 GRUDNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 39/2015

Przydział Obligacji serii T

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 115/2015 w sprawie przydziału 18 336 obligacji na okaziciela serii T o łącznej wartości nominalnej 18 336 000,00 zł i dojściu emisji do skutku. Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 107/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii T. Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 107/2015 z 30 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii T, są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 17 grudnia 2016 r. oraz nie maja formy dokumentu.

 

Obligacje serii T nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej